תורישו הכימת

דחוימ רוקיס

ןויכרא

טרופסה רתא

תושדחה רדח
תספדומה הרודהמה
תורישו הכימת
תויונמדזה ןולח
טולייפ םלאפב ץראה
ןותיעב םיכרועו םיבתכ
רתאב םוסרפ
"ץראה" לע
יטילופ - ינידמ
ןוחטיבו אבצ
ץוח
הלכלכ
עדמו תואירב
םינפ
תוברת
טרופס
םידחוימ םיפסומ
טרופסה תורתוכ
לגרודכ
לסרודכ
טרופס דוע
תויונשרפו םירמאמ
םויה תושדח
ץוח :תושדחה רדח
הלכלכ :תושדחה רדח
רודיבו תוברת
רורט תחת ב"הרא
םישדחה םינכפהמה
םויה תורתוכ לכ
17/09/2001 10:25 - ןוכדע
ךמצע תא םקש ,טילפ
רדה האד תאמ
םוקאווה תא אלמל הירבח םיסנמ ,תרגסנ - תנווקמ וא תיסיפ - הליהקשכ
ענכיהל םיברסמ םירחא ,שדחה בצמל םילגתסמ קלח .האלה ךישמהלו רצונש
לש בצמ תנומת .רחא םוקמל םירגהמו םירתוומ םיברו ,תושיחנב םימחלנו
הלאוו םע גוזימה רחאל םישדוח השולש ,IOL תוליהק
האלמ תישונאה הירוטסיהה
תומקש תוליהקל תואמגודב
הרוק הז םימעפל .תולפונו
ךילהת רחאל םימעפלו ,תוימואתפב
ןורחאה ינקיהומה .עגיימו ךורא
דוע ול ,ךכ לע דיעהל חמש היה
ולש הליהקה לבא ,םייק היה
הירבח לכ םע דחי המלענ
הליהק לש הירוטסיהה .םהיתוצונו
הברה ,תאז תמועל ,תילאוטריו
הרבעש תולטלטה .הרצק רתוי
םישדוחב IOL לש תוליהקה תכרעמ
ןיב גוזימה בקע ,םינורחאה
הצצה תוקפסמ ,IOL-ל הלאוו
לש ןלרוגב הלועש המל הרידנ
עקרקה רשאכ תשרב תוליהק
.ןהילגר תחתמ תטמשנ תילאוטריווה

לוכי אלש ימ .יתנוכש המראווש ןכוד התיה IOL-ו ,ס'דלנודקמ איה הלאוו"
,ףוסוליפ זרא ,IOL-הלאוו ל"כנמס רמא ,"ונתיא היהי אל יונישל לגתסהל
ולחש םייונישל לגתסהל ולכי אל םיבר םישלוג ."תיעיבשה ןיע"ה תעה בתכל
םה .ץיקה תליחתב תגזוממה הרבחה לש השדחה תכרעמל רבעמה םע IOL תוליהקב
לש תיוויטקלוקה הירוטסיהה תא וליכהש ,תועדוהה ירגאמ תמלעהל ולגתסה אל
שדחה בוציעל ,IOL לש םימורופ ילהנמ 30-כ לש םהירוטיפל ,הליהקה
תינחוכה תוגהנתהל לגתסהל ושקתה םג םה .המשרהה יכילהתב םייונישלו
וסינש הלא יפלכ "תרושקת הלאוו" תגזוממה הרבחה ילהנמ וטקנש תלזלזמהו
.הלאוו םע תויהל אלש ורחב םה ,ןכלו .םתדמע תא עיבהל

לש ההומתה תימונורטסגה הרופאטמה ,הלאוו לש תוליהקל עגונה לכב תוחפל
.םויב םירקבמ ינוילימל הכוזש ,ס'דלנודקמ תשר םע קדצ השוע אל ףוסוליפ
תוכרעהה יפל ,םימורופ 200-מ רתוי םימייק ןיידע תוליהקה תכרעמבש ףא
רפסמה םא .שדחה קשממל רבעמה בקע תיתליהקה תוליעפב תיתועמשמ הדירי הלח
,ףלא 14-כ לע דמע IOL לש םימורופב הממיב ובתכנש תועדוהה לש עצוממה
םהבו ,IOL יטילפמ םיבר .םידדוב םיפלאל הז ןותנ דרי גוזימה רחאלש ירה
טלקמ ואצמ ,םנוצרמ ובזע וא ורטופש תוליהק ילהנמו םיבזכואמ םישלוג
םוחתב רצונש םוקאווה תא לצנל החמש ,לשמל ,זופת .םירחתמ םילטרופב
הלע רתאב עצוממה הייהשה ןמז ,סגניטייר טנ ןסלינ לש רקחמ יפל .תוליהקה
ליבומה ילארשיה רתאל זופת תא ךפהו ,הדח הרוצב םינורחאה םיישדוחב
ןותנל רבסהה הארנכ איה IOL תוליהק ירבח לש תינומה הדידנ .הז ןותנב
.הז

רשקהו .םהיניב םימקרנש םירשקהמו םדא ינבמ תבכרומ תילאוטריווה הליהקה
ליבומה תוליהקה רתאל IOL תא ךפהש אוה תוליהקה ירבח ןיב קזחה ישגרה
הלוע המ הלאשה תא ולעה גוזימה תובקעב ושחרתהש םייונישה .לארשיב
םירקמב ומכ .סייפסרבייסב המוקמ תא תדבאמש תילאוטריו הליהק לש הלרוגב
המצע תא תמקשמו הילגר לע המק איה םימעפל - תישונאה הירוטסיהב םירחא
לע קבאיהל הכישממ םימעפלו ,םייקתהל הקיספמו תרזפתמ םימעפל ,שדח םוקמב
.ןורחאה ינקיהומל דע - המויק

הריד םירבוע

רחאל תועמד הברה הכפש ,IOL-ב רבעשל תוליהק תלהנמ ,23 תב ,ורוטיורק לט
ילהנמש המ תא הניבהש דע ,השדחה תכרעמל תוליהקה רבעמ םע הרטופש
תבותכב תמכתסמ הניא תילאוטריו הליהק :םינפהל םישקתמ IOL-הלאוו
- םילהנמהו םישלוגה איה הליהקה תוהמ .יגולונכט קשממב וא טנרטניא
ימנידהו יחה רוציה .ילאוטריווה םתיב תא וחפיטו ונבש םדו רשב םישנא
םירקמבו ,םייוצר יתלב םייוניש וילע םיפוכש בהוא אל "הליהק" ארקנש
התשע ךכ .רחא םוקמל ןגרואמו יוויטקלוק רבעמ עצבל לגוסמ אוה הלאכ
.ורוטיורק לש הליהקה

ןורחאה ראורבפמו ,םינש שמח ינפל IOL לש םימורופב שולגל הלחה ורוטיורק
תחת .ימחלה תיב הנח םע ףתושמב "השאה דמעמו םזינימפ" םורופ תא הלהינ
םינוש םיאליגב םישנ וגהנ ובש ןאוס שגפמ םוקמל םורופה ךפה ןלוהינ
תומילא ומכ םיאשונב ןודל ידכ ,םויב םימעפ המכ וליפא םיתעל ,רקבל
הקזח תישנ הווחא םש הרצונ" .תינימ הדרטה לש םירקמב ףתשל וא החפשמב
תוחיש ,ICQ-ב תויובתכתהל ושלג םירשקה .םויב תועדוה תורשע ומשרנו
רקיעב הדמל איה גוזימה לע .ורוטיורק תרפסמ ,"הפק יתבב תושיגפו ןופלט
דקפתל וכישמי תוליהקה יכ הל חטבוה םירוריב רחאלו ,תונותיעב תועידימ
.ליגרכ

ןהל ונרבעה ונחנאו ,ןהל עגונש והשמ גוזימב ואר אל תושלוגה הלחתהב"
תוכלשהמ גואדל הלחה איה .ורוטיורק תרכזנ ,"ונלביקש םיעיגרמ םירסמ
יזע 'פורפב תונוש תומשאה וחיטה "תרושקת הלאוו" ילהנמש רחאל גוזימה
תא .ביגהל תורשפא ול תתל ילבמ ,IOL-ב "טנרטניאו םדא" םורופ להנמ ,קרב
ילהנמ רתי ברקב ומסריפ םה ,וירוטיפ לע העדוהה תאו ,וללה תומשאהה
לע יתדמע תא יתעבהו תנגוה יל התארנ אל יזע יפלכ תוגהנתהה" .תוליהקה
."גוזימ רשאמ םזילבינק ומכ רתוי יל תואריהל ליחתה הז .ךכ

להנמ) האופר רינ זא" ,תרפסמ איה ,"הרוק המ ונעדי אל ןורחאה עגרל דע"
םילהנמ תורשעל עידוהו םינופלט יבבס השולש ךרע (ה.ד ,IOL-הלאוו תוליהק
וא םורופה תריגס לע העדוה הרסמנ אל וליפא םהב םירקמ ויה .םהירוטיפ לע
שלג רשאכ קר ותליהק תא דביאש הליג IOL םעטמ להנמו ,להנמ תפלחה
."הכותל

ועיבה םירתא המכ .קרפתי אל םורופהש ידכ ,רהמ ולעפ ימחלה תיבו ורוטיורק
70-ל ועידוה ןה הצופת תמישר תועצמאבו ,ןתליהקל טלקמ תתל תונוכנ
םויב םירוטיפה תעדוה תא ונלביק" .זופתל םורופה רבעמ לע םורופב תושלוג
ןלוכ .זופתל ותומלשב ומצע תא קיתעה רבכ םורופה ןושאר םויבו ,ישימח
.ורוטיורק תרמוא ,"םיעובקה םינוידל רהמ ונרזחו ,ונתיא ורבע

רכש ולביק אל ימחלה תיבו ורטיורק םג ,IOL-ב תוליהקה ילהנמ לכ ומכ
ןותיעל יונמ ,השילגה תואצוה יוסיכ ןוגכ תובטה אלא) ןתדובע תרומת
ובאשש האנההו אשונב ןהלש ןיינעה ללגב קר התוא ועציבו ,(המודכו "ץראה"
תוליהקה .IOL-ל קזח דואמ ישגר רשק יל היה םינש ךשמב" .הליהקה לוהינמ
.רתויב תובורקה יתורבחמ שולש םש יתרכהו ,ילש םייחהמ קלח ויה ןהלש
ןושיל השק יל היה .העוגפ דואמ יתשגרה ונתוא םירגוסש ועידוה םואתפשכ
סחי ונל ונתנו לגרה ורבש הלאוו" ,ורוטיורק תרכזנ ,"הברה יתיכבו הלילב
םתוא תא אלא ,וגולה תא אל הז IOL-ב יתבהאש המש יתנבה זא לבא .ער
."זופתב וישכע תשגופ ינאש םירכומ םיפוצרפ

ותוא םגש ,"הריירקו םישנ" םורופה םג זופתב חתפיהל רומא םיבורקה םימיב
יגוח ךורעל ליחתהל תוננכתמ םג תולהנמה .ורטופש דע IOL-ב םייתשה ולהינ
,IOL תוליהק תרזחה ןעמל המוצעב הכמת הליחתש ,ורוטיורקל .תושלוגל תיב
עדמ טרסב ומכ הז" .םדוקה ילאוטריווה התיבל הרזח לע תובשחמ ןיא רבכ
איה ,"ללחב רחא םוקמל התומלשב תרבועו תשלתנ ץרא תסיפשכ ,ינוידב
.תרמוא

הליהק םינוב

םיט'צה ירדחב רתי תולקב םיטלקנ הפה תא םילבנמש םינמרח םיניטקש ןמזב
םיכוז שדחה תוליהקה קשממ תא הקיתשב םיעלוב םניאש םידלי ,הלאוו לש
.הרבחה תרמצמ םימויא ףאו ,תופיזנ ,לזלזמ סחיל

עבראכ ינפל IOL לש םירתא ינוב םורופל שולגל לחה ,15 ןב ,לפמל ןור
םלוכ תא וריכה םלוכ ןמזה םע .תוקוחר םיתעל סנכנ יתייה הלחתהב" .םינש
רפסמ ,"ילש תיבה דומעל םורופה תא יתכפה .החפשמ ומכ תויהל ונכפהו
םימעפלו ןופלטב םתיא חחושמ ,ICQ-ב םג םורופהמ וירבח םע בתכתמש ,לפמל
ידע ,םורופה תלהנמ התיה םירתא ינוב תליהקב חתפמ תומד .םתיא שגפנ םג
הנש יצחכ ינפל ,גוזימה ךלהמב ועגפיי אל תוליהקהש אדוול ידכ .ןגמ
הילעש המוצע ,15 ןב אוה םג ,ירדא קיציא ,םורופהמ ורבחו לפמל ומיקה
.IOL ישלוג תואמ ומתח

םייוניש וכרעיי אלש םיינשל החיטבה ,בוטיבל עטנ ,זאד IOL תוליהק תלהנמ
יתמ וא הרוק המ הנורחאה הקדה דע ונעדי אל" .תוליהקה הנבמב םייטסרד
הרטופ ןגמ .לפמל רכזנ ,"רגסנ םורופה דחא םויש דע .ןורחאה םויה עיגי
םורופה להנמ ,םורופה ירבח תנעטל .המסחנ השדחה תוליהקה תכרעמל התשיגו
אל תועדוה .ןגממ הסונמ תוחפ הברה היה (הנורחאב ףלחוהש) הלאוו םעטמ
הרבחה לש בושמ םורופב וירבחו לפמל ובתכש הלאוול עגונב תויבויח
.וקחמנ - תגזוממה

ונתוכזב" .לפמל רמוא ,"םישלוגב הלזליזו ףוצרפב ונל הקרי IOL-הלאוו"
םירגוס אל ,םייתימא תורבח ירשק םש ורצונ .חילצמ והשמל וכפה תוליהקה
םירתא ינוב תליהק .תרחא ובשח תרושקת הלאווב לבא ."םואתפ רבד הזכ
."ענענ"בו "זופת"ב םירתא ינוב לש םימורופל ורבע הירבחמ קלחו ,הרזפתה
.םינושה םילטרופב תוליהקה ןיב םידדונ םירחא

םורופה תא רזחשל םיווקמו ןגמל םיעגעגתמ ןיידע IOL לש םורופה יטילפ
רשק לע התיא םירמוש ונחנאו ,הצופת תמישר הרצי ידע" .םהלש ןשיה
םינשה ךרואל ורבטצהש תועדוהה תא התביג איה .ינורטקלא ראוד תועצמאב
טילפ ,לאנתנ יתיא רפסמ ,"הלשמ יטרפ תרשב םורופ תיינבב הקוסע איהו
שדחה רתאה תיינבב םיפתתשמ םורופה ירבח ,לפמל ירבדל .םורופהמ ףסונ
ךשמב ורבצש עדיה תועצמאב שדח תיב םמצעל תונבל םיווקמ םהו ,המיקמ ןגמש
ןיב ענש ןוטב רמוא אוה ,"וישכע םיכחמ ונחנא ןורקיעב" .םורופב םינשה
ןיידע איה .התמ אל ונלש הליהקה" ,הווקת לש ץוצמק םע לוכסתל שואיי
."םוקמ הל ןיא עגרכש קר ,תמייק

האחמב םישטונ

,"ייב הלאוו זא ליג תא םתרטיפ" ,"דימ ליג רזחוי" ,"קינפ'צ ליג ונלוכ"
אל" ,"ליג ילב םיארוק אל" ,"ליג ילב עדי ןיא" ,"ליג ילב םינרכנסמ אל"
םורופ תא ףיצה הז גוסמ תועדוה לש הלדנ יתלב םרז - "ליג ילב םילכוא
ריעצ אפור ,קינפ'צ ליג לש וירוטיפ רחאל IOL-הלאוו לש טולייפ םלאפ
רתויב יוויטקאהו לודגה היהש םורופה תא להינ תונורחאה םינשה שולשבש
.לארשיב

ףכ יבשחמ אשונב (ל"וחמ םיחרוא ללוכ) םיפתתשמ 850 לש םיסנכ בינה םורופה
,IOL רתא ךותב םקש טולייפ םלאפ ירצומ לש יחוורו ירחסמ רתא ,די
אל דבלב םירפסמ לבא .םייתנש ךשמב ורבטצהש תועדוה לש םידומע 1,500-כו
.קינפ'צ יפלכ םורופה ירבח ושחש הכרעההו תונמאנה תא ראתל םילוכי

םוסרפ רחאל דימו ,קינפ'צ תא רטפל תרושקת הלאווב וטילחה גוזימה תובקעב
יכ ושקעתה םישלוגה .טולייפ םלאפ םורופ תא האחמה תועדוה וקתיש הטלחהה
קר" :ונממ ושקיבו ,"ליג ילב םינוק אל" ,"ליג ילב םיגרדשמ אל" םה
תא קיתעהל תועצה לביק קינפ'צ ."ךתיא ונלוכו ,רבוע התא ןאל ונל עידות
אוה לבא - םירחאו זופת ,ענענ ,Ynet םהיניבו - םירחתמ םירתאל ותליהק
היה" ,רמוא אוה ,"הברה וב יתעקשהו ילש םורופה תא להנל יתינהנ" .בריס
האריי הזש יתיצר אל םג .שדח והשמ ליחתהל יתיצר אלו ,דבאש בוט והשמ םש
הברה וידעלבש סכנ םה IOL לש תוליהקה ילהנמ .תורחתהל הסנמ ינא וליאכ
השיגב ואב הרבחה ילהנמ .ימנידו יח והשמ הסרה הלאוו .תווש אל תוליהק
איה תאזה תוריהיה .םישלוגל בוט המ וטילחי םהשו רתויב קזחה לטרופה םהש
."אטח

לבא ,טולייפ םלאפ םורופ םייק ןיידע IOL-הלאוו לש השדחה תוליהקה תכרעמב
רקיעב ורבע םיקיתווה .וב םירקבמ םניא תירוקמה IOL תליהק ירבח בור
הלדח ,תונורחאה םינשב התיהש יפכ ,קינפ'צ תלהנהב הליהקה .זופתל
.םייקתהל

לש תונעטל סחייתהל בריס ,תרושקת הלאוו לש םינכתה ל"כנמס ,ינש רפוע
ןיינע לכב ביגהל תברסמ הלאוו" .םיעוגפהו םיבזכואמה תוליהקה יטילפ
.רסמ ,"תוליהקל רושקשתויוברת לש תושגנתה

ינש לש גוזימה תובקעב הנושארה םעפב IOL תוליהקב הלע אל הלאוו םשה
IOL לש תוליהקה ישלוגלו ,ןכ ינפל הברה רכזוה אוה .םיליבומה םילטרופה
וא הלאוו לש םימורופה תכרעממ דדנש רקבמ רובע דחוימ יוניכ היה וליפא
םה םיטסילאוו" ."טסילאוו" ול וארק םה :הרחתמה לטרופה חורב אטבתה םתסש
,"תויוטש ורמאו ביתכ תואיגשב תואלמ תועדוה ובתכ ,ולליקו ואבש הלא
םיליגר IOL לש םישלוגה" .IOL לש םימורופב רבעשל שלוג ,ןתנוי ןעוט
תוסחייתה םהב התיהש תויניצר תוליהקב רבודמ .רוביד לש תמיוסמ תוכיאל
."םורופה אשונל תיתימא

םימורופה תוכרעמ יתש ןיב ץלואמה רוביחל לגתסהל ושקתה םיבר םישלוג
ירבח ןיב תיתימא היצקארטניא התיהו העובק הצובק ונייה" .תונושה
שלג וב ,IOL לש טולייפ םלאפ םורופב היה םעפש המ לע 'א רמוא ,"םורופה
ליגמ תויעוצקמ תובושת לבקמ יתייה" .תוליהקה תוכרעמ גוזימל דע תועיבקב
תוליעומ תוצע הברה םגו (ה.ד - רטופש םורופה להנמ ,קינפ'צ ליג)
תובושת םש לבקמ ינא .הנוש בצמה IOL-הלאוו לש םורופב .םירחאה םישלוגהמ
ינא .הריוואה הז תמאב יל עירפמש המ לבא .תיעוצקמ תוחפ הרזעהו תורצק
םש םיבבותסמ .תיחטש המרב לכה ,םישנאה ןיב תיתימא תרושקת שיש שיגרמ אל
םיגרדשמ ךיא םילאוש וא ,'בצמה המ' םיבתוכ םימעפל ,םינמדזמ םישלוג
הזל רבחתמ אל ינאו ,הליהק לש השגרה ןיא .רחא םוקמל םישלוג דימו ,והשמ
."ללכב

,IOL לש םימורופב שולגל גהנש ,"םוב הננב" רתאה םיקמ ,ןייטשרבליז הירא
לבא ,הלאוו לש התוכזל םירבד הברה דיגהל לוכי ינא" .העיבקל םיכסמ
,המיהדמ התיה IOL לש הנשיה תכרעמה .תוליהקה םוחתב תונוילע התיה IOL-ל
.רמוא אוה ,"שדחה קשממל רבעמה תובקעב הסרהנ איהו

.קלח רבע אל "םיטסילאוו"הו "לאוי" ןיב ילאוטריוה שגפמהש רורב רבכ םויה
הפש חתיפ רתא לכ ,הכורא הפוקת ךשמבש הדבועב בשחתהב ,יופצ היה הז
לש תכרעמל ןרבעמ בקע םהיתוליהקב םייונישהמ םירמרוממ IOL יטילפ .הנוש
וליפא םע ,2 ץורע לש ןייל-ןוא תסרג ומכ הארנש ינשערה לטרופה - הלאוו
.ערה םעטל תולובג תוחפ

שדחה קשממל רבעמה םע ילאוטריווה םתיב תא ודביאש IOL תוליהק יעגפנ לבא
תא םידבאמ ויה הארנכ םה ילכלכה גוזימה אלל םגש הדבועב םחנתהל םילוכי
,תוילשא הברה ומע איבה תשורמה םוידמה .לגר תטישפמ האצותכ םתיב
לכמ תויצזיליוויצ לש ליבקמב ןמויקל םוקמ שי טנרטניאבש הנומאה ןהיניבו
ועלקיי תויצזיליוויצה ןתוא לש םיעיקשמהש הז ,ופצ אלש המ .םיגוסה
םירישעה תיבה ילעב ,גוזימה בלשמ ,זאו .וז םע וז ןגזמל וצלאייו הקוצמל
.הרירב רסוחמ םקוהש ףתושמה טלקמב תוגהנתהה יללכ תא םיביתכמש םה רתוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
םויה תושדח | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | רודיבו תוברת | רורט תחת ב"הרא
םישדחה םינכפהמה | םויה תורתוכ לכ |בחרנ רוקיס תיירפס| ןייל-ןוא טרופס| תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©